شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:

جنسیت:

وضعیت تاهل:

تلفن ثابت (به همراه کد شهر):

تلفن همراه:

آدرس:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

نام دانشگاه / موسسه:

سوابق کاری

نام محل اشتغال:

مدت زمان:

تاریخ:

علت ترک کار:

میزان حقوق دریافتی (تومان):

مهارت ها و توانایی ها

نام مهارت:

مدرک مهارتی:

محل دریافت مدرک:

سایر مشخصات

سایر توانایی ها و مهارت های خود را بنویسید:

در صورت نیاز، قادر به ارائه ضمانت می باشید؟