شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

میکسولوژی چیست؟

MIXOLOGY


میکسولوژی ؛ واژه پر تکرار این روزها!

 

در عرصه مدرن نوشیدنیهای کوکتل، اصطالح، "میکسولوژی" (ترکیب کردن) و "ترکیب کننده" به عنوان بخش معمول از واژگان بار و کافی شاپ ها به حساب می آید. امروزه این لغات بیش از پیش برای توضیح در رابطه با نحوه ترکیب کردن کوکتل ها و افرادی که این کار را انجام می دهند، مورد استفاده قرار می گیرد. سوالی که ایجاد می شود این است که تفاوت یک میکسولوژیست با متصدی بار چیست؟ جواب این سوال آسان نیست و چگونگی تفسیر تعاریف این دو لغت جای بحث دارد.

میکسولوژی به چه معناست؟

 

به عنوان یک تعریف پایه، میکسولوژی اصطالح دیگری برای ترکیب کردن نوشیدنیها است و ترکیب کننده (میکسولوژیست)نیز اصطالح دیگری برای متصدی بار یا مسئول اصلی بار است. با این حال، میکسولوژی به صورت کلی به عنوان مطالعه دقیق و جامع هنر و مهارت ترکیب کردن نوشیدنیها به حساب میآید. به بیان دیگر میتوان میکسولوژی را مطالعه شیمی نوشیدنیها و میکسولوژیست را فردی بیان کرد که این علم را مطالعه و تمرین میکند. لغتنامه مارین-وبستر تاریخ مرتبط با میکسولوژی را با سال 1872 نسبت می دهد و آن را به صورت "هنر یا مهارت آماده سازی نوشیدنی های ترکیبی" تعریف می کند. در این لغت نامه، متصدی بار به صورت "فرد ارائه دهنده نوشیدنیها در بار" تعریف شده است و بیان شده است که این لغت اولین بار در سال 1825 مورد استفاده قرار گرفت. اساساً این تعریف می تواند شفاف و مبهم باشد. تعریف میکسولوژی و موارد استفاده آن در بین صاحبان بارهای نوشیدنی با شک و ابهام فراوانی مشاهده می شود. این تعاریف، معمولا چنین برداشتی را ایجاد می کنند که میکسولوژیست مهارت بهتر و بیشتری نسبت به متصدی بار دارد. در حالی که چنین چیزی صادق نیست. هیچ کدام از این افراد نسبت به دیگری ارجحیت ندارد و هریک نیاز به مجموعه مهارتهای یکسان و متفاوت دارند

میکسولوژیست در صنعت بار، به طور کلی پذیرفته شده است که میکسولوژیست فردی است که ویژگیهای زیر را داشته باشد:  در جهت ایجاد تحول و تکامل در حوزه بار مطالعه و تالشهایی را کرده باشد.  قدرت ایجاد کوکتلهای نوآورانه، با استفاده از ترکیبات منحصربه فرد، خانگی و یا تاریخی و یا غیرمعمول و ترکیب کردن آنها برای ایجاد طعم و مزه منحصربه فرد در نوشیدنیها را داشته باشد. در رابطه با کوکتلهای کالسیک مطالعه و تفکر مجدد داشته باشد.  منجر به مشخص کردن و اصالح تکنیکها و نوشیدنیهای مورد استفاده در بار شود.  نوشیدنی های قدیمی را به روز رسانی کند. در فرهنگ کوکتل، میکسولوژیستها نامهایی را نیز برای خود انتخاب میکنند. به عنوان مثال، نام مستعار تونی ابوگانیم ، میکسولوژسیت مدرن است و یکی ازکتابهای محبوب وی نیز به این نام است. گری "گاز" رگان نویسنده کتاب "لذت میکسولوژی" توسط بسیاری از افراد این حوزه به عنوان منبع الزم و ضروری مورد استفاده در بار به حساب میآید. بسیاری از میکسولوژیست ها به عنوان مشاور نیز فعالیت میکنند و با شرکتهای سازنده نوشیدنیهای الکلی همکاری میکنند. این افراد به رشد و توسعه کوکتلها و مطرح شدن برندها در رویدادهای عمومی کمک می کنند.