شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Dallas Energy Drink

Dallas Energy Drink

 نوشیدنی گازدارانرژی زا با برند تجاری دالاس در بسته بندی قوطی 250 cc و شیشه cc 240.