شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Dallas Energy Drink

نوشیدنی گازدار انرژی زا با برند تجاری DALLAS در بسته بندی قوطی 240 cc و قوطی cc 250.